در این وبلاگ سعی خواهد شد مباحث اساسی حقوق عمومی مطرح گردد
 رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات سازمان قضايي در رسيدگي به تخلفات اداري كا

 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

 

رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات سازمان قضايي در رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان مأمور لازم‌الاتباع مي‌باشد

 جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۰۳:۲۹ نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضايي ن م - صلاحیت

شماره و تاريخ نظريه : 101/34/7 – 4/2/84

سؤال :

چهارنفر از كاركنان وزارت . . . توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت متبوع به اخراج محكوم مي‌شوند كه افراد مذكور به رأي صادرشده اعتراض كرده كه نهايتاً رأي مزبور توسط ديوان عدالت اداري به دليل اينكه در سازمان قضايي مأمور به خدمت بوده اند و تخلف در زمان مأموريت بوده نقض و رسيدگي به تخلف آنها در صلاحيت هيأت تخلفات سازمان قضايي تعيين مي‌شود، حال آيا :

الف – رأي قطعي شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مورد صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري لازم‌الاتباع است ؟

ب – با توجه به پاسخ اداره كل كارگزيني سازمان قضايي مبني بر فقدان سابقه مأموريت رسمي، آيا استنباط ديوان عدالت اداري در مورد مأموريت متهمين از نظر قانوني قابل توجيه مي‌باشد ؟

نظريه كميسيون :

هرچندكه باتوجه به حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزايا از طرف وزارتخانه متبوع مستخدمين مزبور، مأموريت آنها به سازمان قضايي صرفاً جهت انجام امورات خاصي كه از رسته‌هاي شغلي و پستهاي سازماني وزارتخانه مزبور بوده، صورت گرفته است و چنين پست سازماني در سازمان قضايي وجود نداشته و اين امر موجب ايجاد رابطه خدمتي كه مستلزم رسيدگي به تخلفات آنها در سازمان محل مأموريت باشد، نمي‌شود و مأموريت آنها از شمول بنــــــد « ط »‌ ماده (1) و بند « ج » ماده (46) قانون استخدامي‌وزارت . . .* خارج است ؛ لكن به دليل اينكه تشخيص مأموريت آنان كه مبناي صلاحيت رسيدگي هيأت رسيدگي به تخلفات اين سازمان مي‌باشد به عهده ديوان عدالت اداري است و موارد صدور قرار عدم صلاحيت توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نيز در قوانين مربوط پيش بيني نشده است و از سوي ديگر، در صورت ارسال مجدد پرونده به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت . . . ، رأي آنها به دليل عدم صلاحيتشان توسط ديوان عدالت اداري نقض خواهد شد. بنابراين ، به نظر مي‌رسد با عنايت به مقررات فعلي رأي ديوان عدالت اداري در مورد صلاحيت هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان قضايي لازم الاتباع باشد .

 *- ماده (1)- ...............

ط- مأموريت عبارت است از :

1- محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد .

2- اعزام مستخدم به طور موقت به ديگر وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و غيردولتي ، نيروهاي نظامي‌و انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است و يا داراي قانون خاص مي‌باشند .

3- اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج از كشور .

ي- انتقال : عبارت است از به خدمت‌درآمدن مستخدم رسمي‌وزارتخانه با موافقت و صلاحديد مسئولان ذي‌ربط و حفظ پيشينه خدمت بدون قطع جريان خدمت وي در ساير وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات وشركتهاي دولتي يا وابسته به دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي‌و انتظامي‌و شهرداريها .

- ماده (46) – وضعيت مستخدمين وزارتخانه‌ از لحاظ خدمت- حسب مورد- به يكي از حالتهاي زير خواهد بود:

الف- اشتغال : شامل : 1- خدمت اعم از رسمي‌و آزمايشي، 2- خدمت پيماني، 3- خريد خدمت، ب- مرخصي، ج- مأمور، د- مأمور به خدمت، هـ- غايب، و- آماده به خدمت، ز- اسير يا گروگان، ح- مفقودالاثر، ط- انفصال موقت، ي- تعليق .

 

|+| نوشته شده توسط محمد حسن استاد و مریم استاد در شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹  |
 
 
بالا